Ethics Commission
City and County of San Francisco

Gabay Sa Tagapag-Ambag

Translate this page to 中文(Chinese) Español Filipino English Print Copy

Isang Gabay sa Mga Lokal na Batas Pamamahala sa Mga Kontribusyon sa Kampanya

Hunyo 2013

I. PANIMULA

Itinatag ng mga botante ang San Francisco Ethics Commission (ang “Komisyon”) noong 1993 upang mangasiwa at magpatupad ng mga probisyon ng Saligang Batas at mga ordinansa ng Lungsod na may kinalaman sa pananalapi ng kampanya, legal na pagsuporta (lobbying), mga salungatan sa interes, at mga etikang panggobyerno. Isa sa mga tungkulin ng Komisyon ay ang turuan ang mga miyembro ng publiko tungkol sa mga lokal na batas na namamahala sa mga kontribusyon sa kampanya.

Ibinubuod ng gabay na ito ang mga lokal na batas na naaangkop sa mga kontribusyon sa kampanya, kabilang ang mga limit sa kontribusyon, sino ang maaaring mag-ambag sa mga komite, at ang kinakailangang pag-uulat ng mga tagapag-ambag at mga komite. Para lamang makapagbigay ng impormasyon ang gabay na ito, at walang kapangyarihan o epekto ng batas o regulasyon. Para sa karagdagang impormasyon, pakitingnan ang San Francisco Campaign and Governmental Conduct Code seksiyon 1.100 at mga kasunod at ang California Government Code seksiyon 81000 at mga kasunod at ang kanilang mga kaukulang regulasyon.

Kinakailangang pangkalahatan ang pagtalakay sa mga batas sa pananalapi ng kampanya sa gabay na ito, upang mabigyan ng mahalagang pag-unawa sa mga batas ang mga mambabasa. Dapat na idirekta sa mga kawani ng Komisyon ang anumang partikular na katanungan tungkol sa mga batas o sa kanilang mga aplikasyon sa (415) 252-3100. Maaari mo ring bisitahin ang website ng Komisyon sawww.sfethics.org. Kabilang sa website ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa Komisyon, pati na rin ang mga ipinapatupad nitong batas.

Umaasa kaming nakatutulong ang gabay na ito at inaasahan naming matulungan ka sa hinaharap.

II. ANO ANG KONTRIBUSYON?

Ano ang kontribusyon?

Ang kontribusyon ay isang pera o hindi perang pagbabayad na ginagawa sa isang kandidato o komite na kung saan walang bagay, serbisyo, o iba pang pagsasaalang-alang sa katumbas na halagang ibibigay sa iyo bilang kapalit. CA Gov’t Code § 82015. Sa San Francisco, kabilang sa kontribusyon ang anumang uri ng loan. S.F. Campaign and Governmental Conduct (“C&GC”) Code § 1.104(g).

Kabilang sa kontribusyon ang:

 • Ang pagbabayad na nasa anyong pera o mga item na hindi pera;
 • Anumang uri o dahilan ng loan;
 • Pagpapatawad sa isang loan;
 • Pagbabayad ng ikatlong partido sa loan;
 • Isang maipapatupad na pangako upang makabayad para sa mga layuning pampolitika.

Ano ang perang kontribusyon?

Ang perang kontribusyon ay:

 • Isang tseke na isinulat para sa isang komite para sa kampanya;
 • Perang ibinigay sa komite para sa kampanya (hindi maaaring humigit sa $99.99);
 • Isang pagsingil sa credit card na ginawa sa isang komite para sa kampanya;
 • Isang loan sa komite para sa kampanya;
 • Isang maipapatupad na pangako upang magbayad sa isang komite para sa kampanya.

Ano ang hindi perang kontribusyon?

Ang isang kontribusyon na hindi pera o katumbas (“in-kind”) na kontribusyon ay isang produkto o serbisyong ibinibigay sa komite para sa kampanya.

Kabilang sa mga karaniwang halimbawa ng hindi pera ay:

 • Pagkain, inumin, bulaklak, at mga dekorasyong ibinigay sa isang komite para sa kampanya;
 • Mga ginastos para sa pag-print at pag-mail na kaloob ng tagapag-print;
 • Isang paggasta na ginawa sa utos ng isang kandidato;
 • Isang diskuwento o rebate na hindi karaniwang ipinapaabot sa publiko;
 • Paglilipat ng anumang bagay na may halaga sa komite para sa kampanya na ganap na walang isinasaalang-alang bilang kapalit;
 • Ang pagkopya, pag-broadcast, o pamamahagi ng anumang materyales na pag-aari ng isang kandidato.

III. MAYROON BANG LIMIT SA MGA KONTRIBUSYON?

Oo. Sa San Francisco, walang tao bukod sa kandidato ang maaaring magbigay, at walang ingat-yaman ng kampanya para sa isang kandidatong komite para sa inihahalal na katungkulan sa Lungsod ang maaaring manghingi o tumanggap, ng anumang kontribusyon na magdudulot sa kabuuang halaga na iniambag ng tao sa kandidatong komite sa isang halalan na humigit pa sa $500. May iba pang mga limit, tulad ng itinakda sa ibaba.

Ano ang inihahalal na katungkulan sa Lungsod?

Ang isang inihahalal na katungkulan sa Lungsod ay isa sa mga sumusunod na katungkulan:

 • Mayor,
 • Miyembro ng Lupon ng Mga Supervisor (Member of the Board of Supervisors),
 • Abogado ng Lungsod (City Attorney),
 • Abogado ng Distrito (District Attorney),
 • Ingat-yaman (Treasurer),
 • Sheriff,
 • Taga-assess/Tagapagtala (Assessor/Recorder),
 • Pampublikong Manananggol (Public Defender),
 • Miyembro ng Lupon ng Edukasyon ng San Francisco Unified School District (Member of the Board of Education of the San Francisco Unified School District), o
 • Miyembro ng Lupong Tagapangasiwa ng San Francisco Community College District (Member of the Governing Board of the San Francisco Community College District)

Tingnan ang C&GC Code § 1.104(d).

Hanggang magkano ang maaari mong iambag sa isang kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa Lungsod?

Maaari kang mag-ambag ng hanggang $500 sa isang kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa Lungsod.

Tandaan na isinasaad ng batas ng Lungsod na walang tao ang maaaring magbigay ng kontribusyon na magdudulot sa kabuuang halagang naiambag ng taong iyon sa lahat ng kandidato sa isang halalan na hihigit pa sa $500 na minultiplika sa bilang ng mga inihahalal na katungkulan sa Lungsod na nasa balota. Gayunman, hindi ipatutupad ng Ethics Commission ang limit na ito sa pagsasaalang-alang sa batas ng United States Supreme Court kamakailan lang.

Tingnan ang C&GC Code § 1.114(a); Ethics Commission Resolution na pinagtibay noong Mayo 28, 2014; McCutcheon v. Federal Election Commission, 752 U.S. __, No. 12-536 (S.Ct. Apr. 2, 2014).

May limit ba sa mga kontribusyon sa isang hindi kandidatong komite?

Hindi. Hindi nililimitahan ng lokal na batas ang halaga ng mga kontribusyong maaari mong ibigay sa isang hindi kandidatong komite.

Maaari ka bang magbigay ng perang kontribusyon?

Oo, hangga’t wala pang $100.00 ang kontribusyon.

Maaaring tumanggap ng mga perang kontribusyon na $99.99 o mas mababa pa ang mga komite para sa kampanya. Kabilang dito ang mga money order at cashier’s check.

Tandaan na hindi na maaaring suklian ng komite para sa kampanya na tumatanggap ng $100 sa perang kontribusyon ang nag-ambag upang mapababa ang kontribusyon nang wala pa sa $100.

Tingnan ang Gov’t Code § 84300.

Maaari ka bang magbigay ng kontribusyon na parehong mula sa iyong mga pondong personal at pangnegosyo?

Depende. Ang iyong mga kabuuang kontribusyon ay maaaring hindi humigit pa sa mga limit sa kontribusyon.

Para sa mga layunin ng mga limit sa kontribusyon, pinagsama-sama ang mga kontribusyon mula sa mga kasaping entity. Nangangahulugan ito na ang mga kontribusyon ng isang entity (tulad ng isang negosyo) na idinidirekta o kinokontrol ng isang indibiduwal ay idinadagdag sa mga kontribusyong ibinigay ng indibiduwal na iyon at anumang iba pang entity na ang mga kontribusyon ay idinidirekta at kinokontrol ng parehong indibiduwal.

Halimbawa: Si Larry Smith ang nag-iisang may-ari at 100% na nagmamay-ari ng Smith Company. Nag-ambag ng $500 si Larry mula sa kanyang personal na account kay Simon Seal, isang kandidato sa pagka-Sheriff. Nakatanggap ng imbitasyon si Larry sa susunod na fundraiser ni Seal, na may kasamang limang putaheng hapunan sa isang cruise sa paligid ng look. Nagkakahalaga ng $500 ang mga tiket para sa fundraiser. Maaari bang gamitin ni Larry ang mga pondong mula sa account ng negosyo ng Smith Company upang bayaran ang tiket para sa fundraiser?

Sagot: Hindi. Dahil naibigay na ni Larry kay Seal ang maximum na halaga mula sa kanyang personal na account, si Larry man o anumang entity na kung saan siya ang nag-aari ng pinakamalaking bahagi ay hindi maaaring mag-ambag ng anumang karagdagang pera kay Seal. Alinsunod dito, dahil si Larry ang nag-iisang may-ari at 100% na nagmamay-ari ng Smith Company, at hindi malayang kumikilos ang Smith Company sa mga pagpapasya sa kontribusyon, siya man o ang Smith Company ay hindi maaaring bumili ng tiket sa fundraiser ni Seal.

Maaari bang magbigay ng kontribusyon ang iyong anak?

Depende.

Ang isang kontribusyong ibinigay ng mga batang wala pa sa edad na 18 ay itinuturing na isang kontribusyon mula sa magulang o tagapangalaga ng bata, at ibinibilang sa $500 na limit ng magulang o tagapangalaga.

Maaari ka bang magbigay ng kontribusyon mula sa isang joint checking account?

Oo.

Kung nagbigay ka ng kontribusyon gamit ang isang tseke na may mga nakasulat na pangalan ng higit sa isang tao, maaaring ipagpalagay na ang ang mga kontribusyon ay mula sa taong nakasulat ang pangalan sa tseke at lumagda rin sa tseke.

Maaari ka bang magbigay ng loan sa isang komite para sa kampanya?

Ang mga loan (maliban sa mga personal loan ng isang kandidato) ay mga kontribusyon at sumasailalim sa parehong mga limit at mga kinakailangan sa paghahayag tulad ng iba pang uri ng mga kontribusyon.

Maaari ka bang magbigay ng kontribusyon kung kontratista ka ng Lungsod?

Pinagbabawalan ng batas ng Lungsod ang mga taong naghahangad o pumasok kailan lang sa mga kontrata ng gobyerno sa pagbigay ng mga kontribusyon sa ilang kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa Lungsod. Umiiral ang pagbabawal kapag:

(1) ang Lungsod, isang ahensiya ng estado na ang lupon ay pinaglilingkuran ng isang hinirang ng inihalal na opisyal ng Lungsod, ng Unified School District, o ng Community College District ay isang partido sa kontrata,

(2) ang kontrata o serye ng mga kontrata sa parehong taon ng pananalapi ay may kabuuang inaasahan o aktuwal na halaga na $50,000 o higit pa sa isang taon ng pananalapi, at

(3) ang inihalal na opisyal ng Lungsod, isang lupon kung saan naglilingkod ang opisyal, o ang lupon ng ahensiya ng estado na kung saan ay naglilingkod ang hinirang ng opisyal ay dapat aprubahan ang kontrata o serye ng mga kontrata.

Mayroong pagbabawal sa:

 • anumang partido o inaasahang partido sa kontrata,
 • lupon ng mga direktor ng nakakontratang partido, sa tagapangulo nito, punong opisyal na tagapagpaganap, punong opisyal sa pananalapi, punong opisyal na tagapagpatakbo,
 • sinumang tao na may interes sa pagmamay-ari na higit sa 20 porsiyento sa nakakontratang partido,
 • alinmang subcontractor na nakalista sa kontrata, at
 • anumang komite na tinatangkilik o kontrolado ng nakakontratang partido.

Hindi maaaring magbigay ng mga kontribusyon ang mga kontratista at ang kanilang mga kasapi mula sa simula ng mga negosasyon sa kontrata hanggang sa matapos ang mga negosasyon o anim na buwan matapos aprubahan ang kontrata. Umiiral ang pagbabawal hindi lamang sa mga inihalal na opisyal ng Lungsod na dapat mag-apruba ng kontrata ngunit kandidato rin para sa mga katungkulang iyon.

Tingnan ang C&GC Code § 1.126.

Maaari bang magbigay ng kontribusyon sa kampanya ang isang for-profit o non-profit corporation?

Hindi maaaring magbigay ng mga kontribusyon ang mga korporasyon, para sa pagkita man o hindi, sa mga kandidato para sa inihahalal na katungkulan sa Lungsod.

Gayunman, maaaring magtatag, magbigay at manghingi ng mga kontribusyon sa isang nakahiwalay na pondo ang isang korporasyon na gagamitin para sa mga layuning pampolitika ng korporasyon; dapat sumunod ang pondong iyon sa mga hinihingi ng batas federal.

Maaaring magbigay ng mga kontribusyon ang mga korporasyon sa mga hindi kandidatong komite.

Maaaring magbigay ng kontribusyon ang isang Kompanyang May Limitadong Pananagutan sa isang kandidatong komite kung binubuwisan ito bilang isang samahan. Kung hindi naman, itinuturing na korporasyon ang LLC at sumasailalim sa mga pagbabawal sa mga kontribusyon ng mga korporasyon sa mga kandidato.

Tingnan ang C&GC Code § 1.114(b).

IV. ANONG IMPORMASYON ANG DAPAT MONG IBIGAY BILANG ISANG TAGAPAG-AMBAG?

Anong impormasyon ang dapat mong ibigay bilang tagapag-ambag sa isang komite para sa kampanya?

Kung nagbigay ka ng $25 o higit pa, dapat mong ibigay ang mga sumusunod na impormasyon sa komite:

 • Ang iyong pangalan, at
 • Ang iyong address.

Kung ang pinagsamang halaga ng iyong kontribusyon ay $100 o higit pa, dapat mong ibigay ang mga sumusunod na impormasyon sa komite:

 • Ang iyong pangalan,
 • Ang iyong address,
 • Ang iyong trabaho, at
 • Impormasyon tungkol sa employer. (Kung ikaw ay may sariling negosyo, dapat mong ibigay ang pangalan ng iyong negosyo.)

Tingnan ang CA Gov’t Code § 85700, 2 CA Code of Regs §§ 18401 at 18570.

V. ANO ANG IBA PANG IMPORTANTENG IMPORMASYON NA DAPAT MONG MALAMAN?

Ano pa ba ang dapat mong malaman sa pagbibigay ng kontribusyon?

 • Mahalagang magbigay ka ng mga kontribusyon na nakapangalan lamang sa iyo. Hindi maaaring hindi magbigay ng mga kontribusyon ang mga tagapag-ambag gamit ang pangalan ng ibang
  tao o i-reimburse ang ibang indibiduwal para sa kontribusyong ibinigay nila. Kung hiningi sa iyo na magbigay ng kontribusyon gamit ang pangalan ng ibang tao o mai-reimburse para sa isang kontribusyon, makipag-ugnayan sa Komisyon ng Etika.
 • Kung ang iyong mga kontribusyon sa mga kandidato o mga panukala sa balota o iba pang uri ng komite ay umabot sa halagang $10,000 o higit pa sa isang taon ng kalendaryo, dapat kang mag-file ng Major Donor Committee Campaign Statement (Form 461). Ang deadline o lokasyon sa pagpa-file ng pahayag na ito ay magdedepende sa tiyempo at uri ng (mga) kontribusyong ibinigay mo. Kapag ikaw ay naging pangunahing donor na, dapat kang mag-file ng ulat sa nahuling kontribusyon sa loob ng 24 oras kung nagbigay ka ng mga kontribusyong umaabot sa $1,000 o higit pa sa nag-iisang kandidato o komite sa huling 90 araw bago ang halalan.

VI. MAGKAKAROON KA BA NG MGA MULTA KUNG LUMABAG KA SA MGA TUNTUNIN SA PANANALAPI NG KAMPANYA?

Ano ang mangyayari kung lalabagin mo ang batas?

Kung sadya o pabaya mong nilabag ang isang probisyon ng San Francisco Campaign Finance and Governmental Conduct Code, maaari kang mapasailalim sa isang pang-administratibong aksiyon na pagpapatupad at mga multa na aabot sa $5,000 sa bawat paglabag o triple ng halagang hindi mo nai-ulat nang maayos o labag sa batas na naiambag, ginasta, naibigay o natanggap, alinman ang mas malaki.

VII. PAANO KUNG MAYROON KANG MGA KARAGDAGANG KATANUNGAN?

Paano ka makakakuha ng karagdagang impormasyon?

Tulad ng nakasaad, inilaan ang gabay na ito upang sagutin ang mga pinakamadalas itanong tungkol sa mga batas na naaangkop sa mga kontribusyon sa kampanya sa ilalim ng lokal na batas.

Huwag mag-atubling makipag-ugnayan sa Ethics Commission para sa payo o impormasyon. Maaari kaming makatulong sa iyo na maiwasan ang mga pagkakamali at mapigilan ang mga paglabag sa batas. Maaari kaming tawagan sa (415) 252-3100 Lunes-Biyernes 8 AM – 5 PM maliban sa mga pista-opisyal ng Lungsod, o sa ethics.commission@sfgov.org kapag kailangan mo ng tulong o direksiyon. Maaari mo ring bisitahin ang aming web site sa www.sfethics.org para sa napakaraming impormasyon.

Maaari ka ring makipag-ugnayan sa California Secretary of State sa (916) 653-6814, sa San Francisco Department of Elections sa (415) 554-4375, o sa California Fair Political Practices Commission sa (866) 275-3772.

Was this page helpful?

Scan with a QR reader to access page:
QR Code to Access Page
https://sfethics.org/compliance/campaigns/contributors/san-francisco-ethics-commission-contributor-guide/gabay-sa-tagapag-ambag