Skip to content

2010 Committees Randomly Selected for Audit

English

At its meeting of February 14, 2011, the Ethics Commission randomly selected seven committees to be audited.  These seven committees were selected from a pool of 76 committees that were active in elections during the calendar year 2010.  The audit pool of 76 committees was categorized into two levels of financial activity with three committees selected from Financial Activity Level 1 ($100,000 or below) and four committees selected from Financial Activity Level 2 (above $100,000).  The seven committees that were selected are as follows:

No. Committee Name FPPC ID Number
1 Standing up to Save San Francisco – No on Measures B and K / Yes on Measures J and N, a coalition of Teachers, Nurses, Public School Parents and Labor Organizations 1329703
2 Phil Ting for Assessor 2010 1316861
3 SF Forward Sponsored by San Francisco Chamber of Commerce 891575
4 San Francisco Labor & Neighbor Member Education / Political Issues Committee, sponsored by the San Francisco Labor Council 970630
5 Noe Valley Democratic Club 963103
6 Protect Our Benefits 990028
7 Laura Spanjian for Supervisor 2010 1321119

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.