Skip to content

Notice of Consideration of Proposed Regulations at the September 23, 2013 Regular Meeting of the Ethics Commission

English

At its meeting on Monday, September 23, 2013, at 5:30 p.m.
in Room 400 City Hall, the San Francisco Ethics Commission will discuss draft amendments
to regulations governing the handling of violations of the Sunshine
Ordinance.  Since the Commission’s
Regulations for Violations of the Sunshine Ordinance took effect on January 25,
2013, staff has identified several provisions that require modification.

The proposed regulations will be available for review at the
Commission office and on its website.

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.