Ethics Commission
City and County of San Francisco

Ethics Commission

Photo Credit: Steven Massey - CC

Translate this page to 中文(Chinese) Español Filipino English

Naglilingkod sa Publiko sa Pamamagitan ng Edukasyon at Pagpapatupad ng mga Batas Pang-etika

Ano ba ang Ethics Commission (Komisyon sa Etika)?

Ang Komisyon sa Etika ay itinatag ng mga botante ng San Francisco sa pagkapasa ng Proposisyon K sa balota ng Nobyembre 1993. Binubuo ang Komisyon ng limang miyembro na ang bawat isa ay hinirang ng Mayor, ng Lupon ng mga Superbisor (Board of Supervisors), ng Tagasuri-Tagapagtala (Assessor-Recorder), ng Abogado ng Lungsod (City Attorney) at ng Abogado ng Distrito (District Attorney). Hinihirang ang mga miyembro ng Komisyon para maglingkod sa isang anim-na-taong termino ng panunungkulan.

Naglilingkod ang Komisyon sa Etika para sa publiko, mga empleyado at opisyal ng Lungsod, at mga lokal na kandidato sa pamamagitan ng edukasyon at pagpapatupad ng mga batas pang-etika ng pamahalaan, kasama ang pampublikong impormasyon, mga ulat at pagpapayo; mga file ng mga pagsisiwalat tungkol sa kampanya at mga interes pang-ekonomiya; pagpaparehistro at pag-uulat ng mga naglolobi at tagapayo tungkol sa kampanya; pagtutustos ng publiko para sa mga kampanya ng Lungsod; pagsusuri, imbestigasyon at pagpapatupad.

Bilang bahagi ng tungkulin nito na itaguyod ang pampamahalaang pananagutan, ang Komisyon sa Etika ay nagbibigay ng impormasyon at gabay sa mga opisyal at empleyado ng lungsod, sa publiko, at iba pang tao para matulungan silang unawain at tuparin ang kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng batas.  Bilang bahagi ng mga tungkulin nito, nagsasagawa ang Komisyon ng mga sesyon ng pagpapaliwanag tungkol sa batas at nagbibigay ng mga nakasulat na di-pormal at pormal na pagpapayo gamit ang mga kinakailangan ng Lungsod tungkol sa etika, pananalapi ng kampanya, at paglolobi ng mga batas at pagsisiwalat para sa mga sitwasyong kinakaharap sa gawain.

Gumaganap din ang Komisyon bilang opisyal na tagapag-file para sa malawak na hanay ng mga pampublikong pahayag ng pagsisiwalat na inihahain ng mga nakatalagang lokal na opisyal, mga kandidatong naghahangad ng lokal na panunungkulan, at mga naglolobi na naghahangad maimpluwensiyahan ang mga desisyong pampamahalaan ng lungsod at County ng San Francisco. Dagdag pa, nagsasagawa ang Komisyon ng mga pagsusuri ng mga pahayag sa kampanya at paglolobi at nagbibigay ng bukas na akses sa mga impormasyong iniuulat sa mga pagpa-file na ito.

Upang makatulong na matiyak na ang mga lokal na batas sa etika ay matibay at epektibo, sinusuri din ng Komisyon ang mga isyu sa patakaran, tinatasa kung ano ang nagiging epekto ng mga patakaran kapag isinasagawa, at bumubuo ng mga panukalang pambatas.

Batay sa mga tungkulin nito sa ilalim ng Tsarter ng Lungsod, ang Komisyon sa Etika ay may kapangyarihan din na kompidensiyal at malayang imbestigahan ang mga usapin na sinasabing paglabag sa mga batas sa nasasakupan nito, at upang masuri ang mga kaparusahan para sa kabiguang sumunod sa mga kinakailangan ng mga batas na iyon kapag binibigyang-katwiran ito ng mga katotohanan.

Para makatulong na matiyak na isinasagawa at ipinapatupad nang walang kinikilingan ng Komisyon sa Etika ang mga batas sa nasasakupan nito, naglagay ang mga botante ng malalawak na paghihigpit sa mga politikal na gawain ng mga Komisyoner sa Etika at kawani. Sa panahon ng kanilang panunungkulan, ang mga miyembro at kawani ng Komisyon ay hindi maaaring makilahok sa anumang kampanya na sumusuporta o sumasalungat sa isang kandidato para sa isang hinahalal na katungkulan sa Lungsod, sa isang panukala sa balota ng Lungsod, o sa isang opisyal ng Lungsod na tumatakbo para sa anumang hinahalal na katungkulan. Dagdag pa, ang mga Komisyoner at kawani ay pinagbabawalang humawak ng anumang iba pang tungkulin sa lungsod o county at mula sa pagiging opisyal ng isang politikal na partido; at mula sa pagiging, o pagiging empleyado ng, o pagtanggap ng mga regalo o kompensasyon mula sa isang nakarehistrong naglolobi o tagapayo ng kampanya.

Mga Miyembro ng Komisyon sa Etika

Binubuo ang Komisyon ng limang miyembro na ang bawa’t isa ay hinirang ng Mayor, ng Lupon ng mga Superbisor, ng Tagasuri-Tagapagtala, ng Abogado ng Lungsod at ng Abogado ng Distrito. 

Misyon ng Komisyon sa Etika

Tulad ng ipinapahayag sa Artikulo II ng Mga Batas ng Komisyon sa Etika, ang Misyon ng Komisyon ay upang maisakatuparan at maitaguyod ang pinakamatataas na pamantayan ng etikal na pag-uugali sa pamahalaan. Upang matupad ang misyong ito, ang Komisyon ay:

 1. malinaw na nagbibigay-alam sa mga kandidato para sa pampublikong katungkulan, mga pampublikong empleyado, at iba pang opisyal at miyembro ng publiko tungkol sa mga umiiral na batas at tuntunin sa etika
 2. aktibong ipinapatupad ang lahat ng batas at tuntunin sa etika, kasama ang pagtustos sa kampanya at mga bukas na batas ng pamahalaan
 3. nagrerekomenda ng mga bagong batas, tuntunin at programa na magdudulot ng pagsunod sa etika
 4. naglilingkod bilang modelo para sa iba pang nahalal at hinirang na mga opisyal at empleyado ng pamahalaan
 5. matapat na sumusunod sa sarili nitong Code ng Etika

Code ng Etika

Noong 1996, itinatag ng Komisyon sa Etika ang isang Code ng Etika sa Artikulo XI ng By-Laws (Mga Batas) nito. Sa pamamagitan ng Code na ito, ipinapangako ng Komisyon ang sarili nito sa pagtatakda ng pinakamatatataas na pamantayan ng pag-uugali, kasama ang pagpapakita ng tamang asal sa pagpapatakbo ng pamahalaan, at upang matiyak ang pagtitiwala ng publiko sa namamahalang institusyon, sa pamamagitan ng:

 • hihikayatin at itataguyod ang integridad sa pamahalaan sa pamamagitan ng edukasyon at halimbawa
 • makatarungan at walang kinikilingang pagpapatupad ng mga batas at regulasyon ng mga batas sa etika ng Lungsod
 • magiging responsable para sa mga tuntunin sa pamamaraan at mga desisyon nito, at pagsusulong ng pananagutan sa lahat ng mga inihalal at hinirang na opisyal at empleyado ng gobyerno
 • gagawa ng reporma sa loob ng prosesong pampolitika upang matiyak ang makatarungan at pantay na pagsasaalang-alang sa mga isyu sa pampublikong patakaran
 • pakikitunguhan ang lahat ng kawani, miyembro ng publiko, at mga kasamahan na may kagandahang-loob, paggalang, walang-pagkiling at pagkamakatarungan
 • titiyakin ang katapatan sa lahat ng bagay na dumarating sa Komisyon, kapwa pang-isahan o sama-sama
 • isasagawa ang lahat ng negosyo sa isang napapanahong paraan at sa mga pampublikong pagpupulong, na may ganap na paghahayag ng mga patakaran, pamamaraan, at mga proseso sa pagpapasya, maliban sa mga bagay na tulad ng tinukoy ng Brown Act at ng San Francisco Sunshine Ordinance na maaaring pangasiwaan sa saradong sesyon
 • pana-panahong susuriin ang mga aksiyon, rekomendasyon, at mga pamamaraan nito upang matukoy kung sumunod ang Komisyon sa Code ng Etika at Layunin nito sa lahat ng aspekto.

Was this page helpful?

Scan with a QR reader to access page:
QR Code to Access Page
https://sfethics.org/commission/san-francisco-ethics-commission-filipino